Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Utworzono: niedziela, 17, luty 2013

REGULAMIN REKRUTACJI
w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
w Tymbarku
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna: 
1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w związku z art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) i na podstawie art. 149 ust. 1 i 4, art. 155 ust. 1 i 4, art. 165 ust. 1 i 3, art. 187 ust. 1 i 4 ustawy, - Przepisy wprowadzające ustawę. – Prawo oświatowe, art. 136 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1 i 2, art. 161 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Rozporządzenia MEN w 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
     rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2018/2020
     do trzyletniego liceum ogólnokształcącego […] dla kandydatów będących absolwentami   
     dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586).
 3. Zarządzenie Nr  2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia  2018 r. w sprawie
     terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym
     terminów składania  dokumentów do [….] klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji  Narodowej w Tymbarku jest w systemie rekrutacji elektronicznej.

 

                                                           § 1

1. Celem przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy:
    a)  podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
    b)  ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

3.  Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej w przypadku gdy:
     a)   uczeń powraca z zagranicy,
     b)   liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, informuje kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych oraz o obowiązku składania woli podjęcia nauki.

                                                                   § 2

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustala liczbę punktów,  które uzyskuje kandydat poprzez sumę punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum i z egzaminu gimnazjalnego.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustala następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum, które będą brane do ogólnej punktacji przy  rekrutacji do poszczególnych szkół:

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  do klas:

a)   o przedmiotach rozszerzonych: język angielski, matematyka, geografia i przedmiot dodatkowy  
przysposobienie wojskowe. 

Punkty przeliczane z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne.

b)   o przedmiotach rozszerzonych: język angielski, język niemiecki, biologia
     

Punkty przeliczane z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne.

c)   o przedmiotach rozszerzonych: język angielski, historia, biologia i przedmiot dodatkowy
bezpieczeństwo publiczne.

 
Punkty przeliczane z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne.

TECHNIKUM
do klasy:  w zawodzie: technik technologii żywności o  przedmiotach rozszerzonych: język angielski,  biologia.
Punkty przeliczane z przedmiotów:  język polski,   matematyka,  biologia,  język obcy.

                                                                      § 3

1. W rekrutacji ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w §2, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:
      a) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);
      b) 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny i szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum  w tym maksymalnie 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w §2

oraz  20 punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

  2. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów przy czym:
      a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -  7 punktów
      b) za udział w konkursach, w tym:
          1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
              a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
              b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
              c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
         2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
             z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
             a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
             b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
             c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
         3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
             a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
             b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów,
             c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,
             d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
             e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
             f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
         4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
             a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
             b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
             c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
                 Dziennik Ustaw – 3 – poz. 586
             d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
             e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
             f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
         5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
             a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
             b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
             c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
             d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
          6) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.
          7) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięci wynosi 18 punktów.

                                                                      § 4

1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
      * celujący              -         18 pkt
      * bardzo dobry      -         17 pkt,
      * dobry                  -         14 pkt,
      * dostateczny        -         8 pkt,
      * dopuszczający    -         2 pkt.

2. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę  uzyskanych punktów z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
    organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
    których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów  zawartych w regulaminie rekrutacji.

4. Do szkoły ponadgimnazjalnej zostaną przyjęci kandydaci na podstawie sumy punktów
pochodzących z przeliczenia ocen z 4 przedmiotów, innych osiągnięć wpisanych na świadectwie gimnazjalnym oraz egzaminu gimnazjalnego wg kolejności uzyskanych punktów.  

                                                          § 5

Terminy rekrutacji:
1. Od 23  kwietnia  2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 1500 -  składanie dokumentów do wybranych szkół.
    1.1. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, kandydaci składają podanie wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.  Kandydatów obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”, które składają w szkole pierwszego wyboru.
   1.2. Do wybranych szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, nie obowiązuje kandydatów składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
   1.3. Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół, które objęte są system rekrutacji elektronicznej, wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja objęte tym systemem.
   1.4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
    1.5. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.
2. Do 10 czerwca 2018 r. do godz. 1500 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji
     o wyborze szkoły.

3. Od 22 czerwca 2018 r. do  26 czerwca  2018  r. do godz. 1500 – dostarczenie do szkoły:
świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów,  których gimnazja nie są w systemie rekrutacji elektronicznej.

4.  Do 30 czerwca  2018 r. o godz. 1200 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
    
5. Do 09 lipca 2018 r. do godz. 1500 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie:
    -  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
    -  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
    -  karty informacyjnej.

6. 10 lipca 2018 r. do godz. 1200 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno -
     kwalifikacyjną list  uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7. Od  10 lipca  2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. - dodatkowa rekrutacja.

                                                                      § 6
1. Dokumenty, które należy złożyć w szkole ponadgimnazjalnej:
     –  podanie,
     –  poświadczoną przez dyrektora kopię świadectwa ukończenia gimnazjum - dotyczy  
         kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej,
     –  poświadczoną przez dyrektora kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu  gimnazjalnego
         - dotyczy kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej,
     –  w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
     –  w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innym schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,


     –  dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki:


          1. karta informacyjna,
          2. oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum,
          3. zaświadczenie o wynikach egzaminu  gimnazjalnego,
          4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
.


                                                                     § 7

1. Na podstawie wymienionych kryteriów Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna  ogłasza wyniki rekrutacji do poszczególnych typów szkół uwzględniając zasadę umieszczenia kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ze swojej pracy sporządza protokół.

 

                                                                     §  8

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej kandydatom przysługuje odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół.

                                                           § 9

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół obowiązuje na rok szkolny 2018/2019.

 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates