Historia szkoły

Utworzono: sobota, 12, styczeń 2013

 

 • 1947 r. Dzięki staraniom inż. J. Marka Ministerstwo Rolnictwa i Reformy Rolnej wyraża zgodę na utworzenie w Tymbarku Spółdzielczego Liceum Przetwórstwa i Handlu Ogrodniczego drugiego stopnia.
 • 1 października 1948 r. Oficjalne otwarcie szkoły przez przedstawiciela MRiRR, oraz wręczenie kluczy do budynku powołanemu dyrektorowi Stanisławowi Szymańskiemu.
  Była to pierwsza pełnośrednia szkoła w Tymbarku, a zarazem i pierwsza tej specjalności w kraju.
 • 1949 r. Liceum otrzymuje tzw. "Nowy Dworek", gdzie zostaje urządzona szkoła, internat żeński oraz stołówka.

  dworek

 • 1950 r. Upaństwowienie szkoły i przejęcie przez Ministerstwo Rolnictwa i R. R. jako szkoły resortowej.
 • 1 września 1951 r. Zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Winiarską.
 • 1 września 1954 r. Zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Tymbarku.
 • 1 październik 1956 r. Przekazanie szkoły przez Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego - Ministerstwu Oświaty.
 • 1 wrzesień 1957 r. Przemianowanie szkoły na 3-letnią Zasadniczą Szkołę Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego.
 • 3 czerwca 1958 r. Zmarł inż. Józef Marek - inicjator powstania naszej szkoły.
 • 25 marca 1962 r. Nagła śmierć dyrektora szkoły Stanisława Szymańskiego.
 • 1 wrzesień 1962 r. Dyrektorem szkoły zostaje inż. Czesław Stańdo.
 • 1 stycznia 1965 r. Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, funkcję tę przejmuje mgr Julia Steczowicz.
 • 1 września 1969 r. Rozpoczęcie nauki w nowo utworzonej klasie Technikum Przemysłu Spożywczego.
 • 1 styczeń 1971 r. Zawiązanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.
 • 1972 r. Objęcie patronatu nad budową nowej szkoły przez Kancelarię Rady Państwa.
 • 22 czerwca 1975 r. Uroczyste otwarcie nowego obiektu szkoły i nadanie imienia szkole, której nazwa od tej chwili brzmi: "Technikum i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku".
 • 31 sierpnia 1975 r.Odejście dyrektor J. Steczowicz na emeryturę i powołanie przez Kuratorium na to stanowisko inż. Tadeusza Niezabitowskiego.
 • 1 września 1975 r. Otwarcie w szkole Technikum Przemysłu Spożywczego dla pracujšcych.
 • 1 września 1977 r. Wprowadzenie nowego typu szkoły - Technikum Rolniczego.
 • 1 września 1978 r. Zwiększenie ilości typów szkół o Liceum Zawodowe.
 • 17 stycznia 1980 r. Decyzja KOiW w Nowym Sączu w sprawie zmiany nazwy szkoły na: Zespół Szkół Rolno-Spożywczych im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
 • 1 września 1984 r. Rozpoczęcie działalności średniego Studium Zawodowego o kierunku spożywczym.
 • 1 września 1985 r. Wprowadzenie nowego typu szkoły średniej - Liceum Ekonomicznego, oraz utworzenie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.
 • 1 września 1989 r. Rozpoczęcie nauki w nowym typie szkoły - Liceum Ogólnokształcącym.
 • czerwiec 1997 r. Odejście dotychczasowego dyrektora szkoły inż. Tadeusza Niezabitowskiego na emeryturę.
 • 28 sierpnia 1997 r. Przekazanie funkcji dyrektora szkoły przez inż. T. Niezabitowskiego nowemu dyrektorowi mgr Józefowi Piętakowi.
 • kwiecień 1998 r. Utworzenie nowego typu szkoły - Policealnego Studium Zawodowego.
 • 1 IX 1998 r. - utworzenie nowych typów i profili kształcenia:
  1. Zasadniczej Szkoły Zawodowej - klasa wielozawodowa
  2. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zawodzie technik technologii żywności
  3. w Liceum Ogólnokształcącym - profil informatyczny z programem autorskim nauczycieli Zespołu Szkół
 • VII - XI 1998 r. - wykonanie pokrycia stropodachu na budynku szkoły i internatu papą termozgrzewalną oraz oddanie do użytku nowo wybudowanego boiska sportowego.
 • 3 październik 1998 r. Uroczyste obchody 50-lecia szkoły średniej w Tymbarku.
 • 1.IX.1999- rozpoczęcie nauki w klasie LO o profilu „przysposobienie wojskowe”. To jedna z 16 szkół tego typu działających w Polsce w ramach eksperymentu prowadzonego przez MEN i MON. Jednostką patronacką klasy został 16 bpd w Krakowie.
 • XI 1999 – podpisanie porozumienia z jednostką patronacką – 16 Batalionem Powietrzno-Desantowym w Krakowie.
 • 10-12 XII 1999 r. wizyta delegacji z niemieckiego miasteczka Brachstedt z którą omówiono wymianę młodzieży szkolnej.
 • V 2000 r. - pierwsze powiatowe zawody sportowo-obronne „Harnaś" w których wzięli udział uczniowie tymbarskich klas wojskowych, drużyny reprezentujące organizację „Strzelec", szkoły z Nowego Sącza, Limanowej i Mszany Dolnej.
 • 7 VI 2000 r. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Twórcom i założycielom szkoły średniej w Tymbarku".
 • VII 2000 r. - obóz szkoleniowy klas wojskowych w Zamościu.
 • VII - VIII 2000 r. - utworzenie strzelnicy na broń pneumatyczną oraz pracowni do przedmiotów wojskowych
 • 1 IX 2000 r. - utworzenie Liceum Technicznego o profilu usługowo-gospodarczym
 • 2001/2002 r. - szkoła nie dokonuje rekrutacji do klas pierwszych, skutek reformy strukturalnej oświaty
 • 01 I 2001 r. - inauguracja pracy Szkolnego Klubu Europejskiego
 • VII - VIII 2001 r. - kapitalny remont sanitariatów w budynku szkoły i internatu.
 • IV - X 2001 r. - przebudowa kotłowni węglowej na gazową.
 • 3 V 2002 r. w uroczystych obchodach Święta 3 Maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie wraz z przedstawicielami najwyższych władz państwowych brała udział delegacja Zespołu Szkół w Tymbarku
 • VI 2002 r. - utworzenie pracowni komputerowej z 15 stanowiskami komputerowymi pozyskanej z MEN.
 • 1 IX 2002 r. - utworzenie nowych typów szkół:
  1. 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym
  2. 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu informatycznym
  3. 3 - letnie Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym
  4. 4 - letnie Technikum w zawodzie technik ekonomista i technik technologii żywności.
 • V - XI 2002 r. - wykonanie termomodernizacji budynków szkoły i internatu połączonej z wymianą stolarki okiennej.
 • IV - VII 2003 r. - wykonanie ogrodzenia działki szkolnej o powierzchni 2 ha
 • 01 IX 2003 r. - utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z klasą sportową w dyscyplinach: piłka nożna - chłopcy, tenis stołowy - dziewczęta.
 • IX 2003 r. - podpisanie porozumienia o współpracy między szkołą a Klubem Sportowym w Tymbarku w zakresie prowadzenia klas sportowych
 • 1 IX 2003- rozpoczęli naukę uczniowie klasy sportowej LO.
 • 1 - 3 V 2004 r. - I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach w którym bierze udział delegacja z Tymbarku.
 • 06 V 2004 r. - I Dzień Europy w naszej szkole. Sześć dni po wstąpieniu Polski Do Unii Europejskiej.
 • 1 IX 2004 – otwarcie w Zespole Szkół  klasy Technikum Informatycznego. Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.
 • 06 V 2004 r. - I Dzień Europy w naszej szkole. Sześć dni po wstąpieniu Polski Do Unii Europejskiej.
 • 01 IX 2004 r. - utworzenie 4-letniego Technikum w zawodzie technik informatyk.
 • 20 V 2005 r. - podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a ZS w Tymbarku w zakresie kształcenia informatycznego uczniów Technikum i LO.
 • IX 2005 r. - utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej ze środków z OHP.
 • 25 VI - 01 VII 2006 r. - Tymbark był bazą 35 Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Straży Granicznej „Szlakami Obrońców Granic" W rajdzie uczestniczyło 25 drużyn reprezentujących środowiska mundurowe Straży Granicznej, wojska, policji, środowiska emerytów formacji mundurowych, grupy młodzieży szkolnej i koła PTTK
 • 1 IX 2006 – rozpoczęcie nauki w klasach LO o profilu „bezpieczeństwo publiczne”.
 • 9 XI 2006 r. - podpisanie porozumienia o współpracy między Powiatową Komendą Policji w Limanowej a ZS w Tymbarku w zakresie prowadzenia klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo publiczne.
 • 15 VI 2007 - dzień Otwarty Szkoły Policji w Katowicach, w którym uczestniczyli uczniowie klas o profilu bezpieczeństwo publiczne w Tymbarku.
 • VII - VIII 2007 r. - utworzenie drugiej pracowni komputerowej z 15 stanowiskami komputerowymi oraz 2 Centrów Multimedialnych(w bibliotece, internacie) pozyskane z MEN.
 • IX 2007 - inauguracja działalności Szkół Jagiellońskich. Zespół Szkół w Tymbarku znalazł się w gronie 51 placówek, które przy finansowym wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuje programy edukacyjne, poznawcze i wychowawcze. Program sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • X 2007 r. - zakup pracowni językowej,
 • XI 2007 r. - zajęcia szkoleniowe klas o profilu bezpieczeństwo publiczne w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Po raz pierwszy uczniowie naszego Zespołu Szkół mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i instruktorów Centrum Szkolenia Policji. 2007-2008 r. - wymiana instalacji elektrycznej w internacie i na sali gimnastycznej.
 • 1 IX 2008 r. - inauguracja nowego typu szkoły w Zespole Szkół w Tymbarku. Trzecim typem klas „mundurowych" będą uczniowie oddziału o profilu pożarniczym, który powstał dzięki współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.
 • 1 IX 2008 r. - podpisanie porozumienia pomiędzy VI Brygadą Desantowo-Szturmową w Krakowie w zakresie prowadzenia edukacji obronnej w naszym LO
 • 14 X 2008 r. - podpisanie porozumienia z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej a Zespołem Szkół w Tymbarku w zakresie prowadzenia klas LO o prof. pożarniczym
 • X 2008 r. - Rada Pedagogiczna powołuje Komitet Obchodów 60 - lecia powstania Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.
 • rok szk. 2007/2008 – realizacja projektu „Szkoły Jagiellońskie” pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod hasłem „Wspólnie rozwińmy skrzydła”.
 • 14 - 15 X 2008 r. - udział przedstawicieli LO w I Ogólnopolskiej Konferencji Klas Wojskowych w Chojnicach połączonej z zawodami sportowo-obronnymi
 • XII 2009- uroczysta konferencja poświęcona roli szkoły średniej w Tymbarku w środowisku lokalnym i regionu z udziałem byłych i obecnych pracowników, absolwentów, uczniów, rodziców i zaproszonych gości.
 • 24 I 2009 r. - spotkanie opłatkowe byłych i obecnych pracowników szkoły.
2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates