KLASA POLICYJNA W ZAKŁADZIE KARNYM W NOWYM WIŚNICZU

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu , którego odwiedziła młodzież klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, w którym znajduje się także oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 438 osadzonych. Administracyjnie podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie. Jednostka znajduje się na terenie województwa małopolskiego w powiecie bocheńskim, a mieści się w budynkach odziedziczonych po klasztorze Karmelitów Bosych. Ufundował go jeden z największych magnatów Rzeczypospolitej Polskiej XVII wieku - Stanisław Lubomirski, jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem.
Dzięki wizycie młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce, z systemami odbywania kar, szerokim wachlarzem programów readaptacyjnych skierowanych m.in. do skazanych uzależnionych od alkoholu czy stosujących przemoc w rodzinie. Wśród przyjętych podziałów zakłady karne zwane pospolicie więzieniami, dzieli się na zakłady dla młodocianych zwane „poprawczakami ", zakłady odbywających karę po raz pierwszy, zakłady dla recydywistów oraz zakłady dla odbywających karę wojskowego aresztu. Ze względu na swoją organizację wśród zakładów karnych można wyodrębnić: typ zamknięty, półotwarty i otwarty.
Oprócz wymienionych powyżej podziałów istnieją bardziej szczegółowe rozgraniczenia w obrębie każdej ze wskazanych powyżej grup. Placówki tego typu można ponadto klasyfikować w oparciu o regionalizację, przynależność do organów państwowych, stopień zabezpieczeń, rodzaj izolacji więźniów, a także definicje programów resocjalizacyjnych wdrażanych w obrębie danej grupy. Kara pozbawienia wolności nie jest najlepszą metodą wychowawczą, ale wydaje się, że do tej pory nie wymyślono skuteczniejszej metody, która chroniłaby resztę społeczeństwa przed doznaniem większej krzywdy ze strony sprawcy.
Wizyta w Zakładzie Karnym była poprzedzona zwiedzaniem Zamku Kmitów i Lubomirskich, jednym z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno – obronnej.
Należy wyrazić nadzieję , iż wizyty tego typu nie tylko zaspokoją ciekawość młodzieży w tej sferze, ale przyczynią się do podniesienia świadomości związanej z obowiązującym porządkiem prawnym.

KLASA POLICYJNA W KARPACKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Dnia 9 czerwca 2016 roku uczniowie klasy II o profilu policyjnym brali udział w zajęciach szkoleniowych zorganizowanych z Karpackim Oddziale Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną tej jednostki, poznali zasady rekrutacji do służby i zdobyli szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Przedstawiciele Straży Granicznej przybliżyli specyfikę służby w tej formacji. Uczniowie zostali zapoznani z nowym modelem funkcjonowania Straży Granicznej. Po przystąpieniu Polski do Strefy Schengen Straż Graniczna odpowiada za ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, Ukrainą i Białorusią i w międzynarodowych portach lotniczych prowadzi działania związane ze zwalczaniem nielegalnej migracji na terenie RP. Straż Graniczna jest formacją o charakterze graniczno- migracyjnym.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej i Zespołem Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

WIZYTA STUDYJNA W SĄDZIE REJONOWYM W LIMANOWEJ

Dnia 7 czerwca uczniowie klasy drugiej policyjnej w ramach Programu Edukacji Prawnej odwiedzili Sąd Rejonowy w Limanowej. W trakcie pobytu młodzież poznała strukturę organizacyjną Sądu: Wydział Cywilny, Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie dowiedzieli się również o zasadzie niezawisłości sędziowskiej a także instancyjności – w polskim sądownictwie rozpatrywanie spraw opiera się na systemie trójinstancyjnym.
Uczniowie klasy policyjnej w trakcie wizyty studyjnej uczestniczyli jako publiczność w trzech rozprawach, prowadzonych przez Pana Sędziego SR Pawła Cetnarowskiego. Przedstawił on również młodzieży interesujące przykłady z praktyki, obrazujące zakres spraw jakich rozpatrywaniem zajmują się sądy w Polsce.

Edukacja prawna realizowana w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, to jeden z elementów przedmiotu bezpieczeństwo publiczne w klasach policyjnych. Jej celem jest zwiększanie świadomości prawnej uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi. W trakcie spotkań i prelekcji uczniowie poznawali:
• zawody prawnicze,
• strukturę, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
• konsekwencje prawne naruszenia praw i godności osobistej,
• prawa konsumenta – podstawowe pojęcia, uprawnienia, możliwości uzyskania pomocy,
• odpowiedzialność prawną nieletnich oraz pełnoletnich obywateli,
• istotę bezpieczeństwa w Internecie, przestępstwa internetowe, pojęcie Cyberprzemocy.
Edukacja prawna młodzieży zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. Jest także działaniem profilaktycznym szkoły, służącym kształtowaniu właściwych, zgodnych z prawem postaw młodych ludzi.
Na Program Edukacji Prawnej składały się pojedyncze spotkania z osobami związanymi zawodowo z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
1. W dniu 10 grudnia 2015 roku po raz drugi obchodzony był ustanowiony przez CCBE - Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy - Europejski Dzień Prawnika (Europeans Lawyer Day). Zajęcia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku poprowadziła Pani Joanna Jańczy - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

2. Dnia 16 grudnia 2015 roku uczniowie klas policyjnych uczestniczyli w spotkaniach z Sędziami Sądu Rejonowego w Limanowej - Panem Piotrem Borkowskim - Prezesem Sądu Rejonowego w Limanowej i Panią Iwoną Trzeciak - Sędzią Wydziału Cywilnego.

3. Dnia 10 lutego 2016 roku uczniowie klas policyjnych uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez Pana Pawła Dunikowskiego - Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

Cykl zajęć cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Spotkania te będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym w ramach Programu Edukacji Prawnej realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

KLASY POLICYJNE ĆWICZYŁY ZE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI...

Działania w terenie, musztra, pomoc przedmedyczna, rozpoznawanie zagrożeń, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, techniki interwencji i samoobrony to niektóre elementy z obszernej tematyki szkolenia młodzieży klas policyjnych na obozie terenowym w Słopnicach Górnych.
Pierwszy dzień to budowa obozowiska a także poprawa kondycji uczestników poprzez wspólne wyjście na Mogielicę (1170m.n.p.m.). Kolejny dzień zarezerwowany był dla instruktorów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w szkoleniu prowadzenia akcji ratowniczych, rozwijania linii gaśniczych w terenie, udzielania pierwszej pomocy, działania z użyciem sprzętu ratowniczego oraz ochrony osobistej i dróg oddechowych. Kolejne dni przeznaczone były na zajęcia z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie i Komendą Powiatową Policji w Limanowej. Przez dwa dni funkcjonariusze odbyli mnóstwo zajęć z technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, musztry, zasad użycia broni, elementów kryminalistyki i innych. We środę dodatkowo uczniowie odbyli całodzienne zajęcia z międzynarodowym instruktorem Centralnego Ośrodka Krav Magi w Kielcach Andrzejem Marczakiem. Na obozie nie zabrakło również czasu wolnego, gdzie była okazja do rozmowy z rówieśnikami, tradycyjnie odbyła się Majówka, było ognisko z pieczeniem kiełbasek, wspólne śpiewanie i wymiana doświadczeń. Kadrę obozu tworzyli: Józef Banach, Lucyna Śliwa, Beata Poręba, Bogumiła Sułkowska, Dorota Dunikowska, Krzysztof Przechrzta, Małgorzata Kulig. Teren pod obozowisko nieodpłatnie udostępnił Janusz Pach, nauczyciel klas policyjnych w Tymbarskim Zespole Szkół.

ZAJĘCIA W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

28 kwietnia uczniowie klas pierwszych policyjnych uczestniczyli w zajęciach bezpieczeństwa publicznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Lekcję podzielono na cztery części: najpierw wykład prowadzony przez komisarza Franciszka Gawlika na temat trudnych początków Policji Państwowej. Następnie aspirant Robert Bretner, wcześniej pracownik biura śledczego, obecnie działu prewencji, mówił na temat substancji psychoaktywnych (narkotyków oraz tzw. dopalaczy). Na koniec podkreślił w swojej wypowiedzi znaczenie, powagę oraz odpowiedzialność noszenia munduru oraz nawiązał do autorytetu w środowisku rówieśniczym.
Trzecią cześć zajęć w sali wykładowej poprowadził pracownik laboratorium kryminalnego. Uczniowie mogli usłyszeć o tym , w jaki sposób prowadzone są czynności kryminalistyczno- techniczne związane z ujawnieniem i zabezpieczeniem śladów na miejscach zdarzeń oraz w jaki sposób identyfikuje się osoby i rzeczy.
Ostatnia część zajęć miała miejsce poza salą wykładową. Klasy policyjne ZS Tymbark mogły zobaczyć psy, które służą w krakowskiej policji. Są dzielne i piękne. Owczarki niemieckie i labradory wspierają każdego dnia funkcjonariuszy w wykrywaniu narkotyków, zabezpieczaniu imprez masowych, a także w pościgach za niebezpiecznymi przestępcami. Próbkę ich sprawności i gotowości do działania można było zobaczyć w czasie prezentacji przygotowanej specjalnie dla naszych uczniów.

KANDYDACI DO POLICJI

W dniu 25 lutego 2016 roku uczniowie trzecich klas policyjnych uczestniczyli w policyjnym teście sprawności fizycznej. Test ten podsumowuje cykl trzyletnich szkoleń w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne i jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie klasy policyjnej. Po wprowadzonych zmianach w przepisach o doborze do policji kandydaci legitymujący się Certyfikatem szkoły o profilu policyjnym uzyskują dodatkowe punkty przy naborze do policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.
Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w teście uczestniczyli asp. sztab. Piotr Doll - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej asp. Wojciech Karcz.
Egzamin przeprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół- Józef Banach, Barbara Rakoczy, Krzysztof Przechrzta i młodszy aspirant Janusz Pach.
Najlepsze czasy uzyskane przez uczniów:
Karol Nowak 1 min. 10 s.
Kamil Szczepaniec (1997) 1 min. 12 s.
Marcin Łukaszczyk 1 min. 14 s.
Jan Surmański 1 min. 14 s.
Kamil Szczepaniec (1996) 1 min. 14 s.
Na wyjątkowe uznanie zasługuje uczennica klasy III b Magdalena Mroczek, która uzyskała najlepszy czas wśród dziewcząt – 1 min. 18 s.

Uczniom gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy powodzenia podczas naboru do Policji.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates